Từ tiếng Anh bỏ đi bất cứ chữ nào cũng thành từ ĐÚNG? Dân ngoại ngữ liệu có đoán được - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Đó chính là từ: SEAT

Khi chúng ta lần lượt bỏ đi từng chữ cái trong từ seat thì tạo thành được những từ mới có nghĩa hoàn toàn đúng là các từ set/ sat/ sea/ eat.