Thử tài hiểu biết: Bảng chữ cái của nước nào không có chữ K, Q, V và Z? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Xứ Wales

Các chữ cái K, Q, V, Z không có trong bảng chữ cái tiếng Wales. Dù tiếng Wales là tiếng bản địa nhưng chỉ 21% người dân ở xứ Wales có thể nói tiếng Wales.

Thử tài hiểu biết: Bảng chữ cái của nước nào không có chữ K, Q, V và Z? - Ảnh 1