Trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia 17, cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý III có câu hỏi như sau: Có 10 chiếc tất xanh và 10 chiếc tất đỏ ở trong hộp. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có một đôi tất cùng màu?

Thí sinh Olympia
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: 3 chiếc tất.

Giải thích về bài toán này ta có: Số lượng tất khác màu bằng nhau đều bằng 10, giả sử lấy 2 chiếc tất ra thì tỉ lệ 2 chiếc cùng màu chỉ là 50% (có thể cùng màu hoặc 1 đỏ, 1 xanh). Nhưng khi tăng số lượng lên 3 thì chắc chắn sẽ có 2 chiếc tất cùng màu => Thoả mãn yêu cầu đề bài.