Một câu hỏi trong chương trình Olympia năm thứ 17 tuần 3, tháng 3, quý II là ví dụ:

Có 83 chiếc bánh và các loại hộp có thể xếp được tối đa 5, 4, 3, 2 và 1 chiếc bánh. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu chiếc hộp để xếp bánh sao cho không có chiếc bánh nào không được xếp vào hộp?

Olympia tung
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: 17 chiếc hộp.

Để giải câu hỏi này khá đơn giản, đề bài yêu cầu là tìm số hộp đựng TỐI THIỂU cho nên chỉ cần lấy số bánh chia cho số hộp đựng được nhiều bánh nhất và không cần quan tâm đến những chiếc hộp khác. Ta có, 83 : 5 = 16,6. Khi làm tròn lên ta sẽ cần tối thiểu 17 hộp để đựng 83 chiếc bánh.