Hoàn cảnh ra đời Bản Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh 1

(Nguồn Nhân Dân)