Đố vui: Cua đỏ và cua xanh đang thi chạy, hỏi con nào đến vạch đích trước? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>
=> Đáp án: Cua xanh vì cua đỏ là cua chín rồi không thể bò được nữa.