Câu hỏi: 

Đáp án bài toán lớp 4 khiến 99% người giải sai 1

Quan sát hình vẽ, ta tìm được quy luật số:

60 giây = 1 phút;

60 phút = 1 giờ;

24 giờ = 1 ngày;

7 ngày = 1 tuần;

4 tuần = 1 tháng;

12 tháng = 1 năm.

Vậy dấu chấm hỏi là số 12.