Danh mục này bao gồm 44 đầu sách giáo khoa của 6 đơn vị: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà Xuất bản Đại học Vinh, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Đại học Huế, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024, học sinh lớp 4 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới. Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. 

Căn cứ danh mục này, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để triển khai Chương trình phổ thông 2018 áp dụng cho lớp 4 từ năm học 2023-2024. 

Danh mục sách giáo khoa lớp 4 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt như sau:

Danh mục các sách giáo khoa lớp 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 1
Danh mục các sách giáo khoa lớp 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 2
Danh mục các sách giáo khoa lớp 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 3
Danh mục các sách giáo khoa lớp 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 4
Danh mục các sách giáo khoa lớp 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 6