Công bố 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh - Ảnh 1Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022.

Danh sách cụ thể như sau:

Công bố 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh - Ảnh 2

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Cụ thể như sau:

Công bố 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh - Ảnh 3