Muốn biết mình có giỏi tiếng Việt hay không, mời bạn trả lời câu hỏi sau: Kể tên 1 con dưới nước, 1 con trên bờ. Nếu nói lái lại cũng thành 1 con dưới nước, 1 con trên bờ?

Câu hỏi tiếng Việt cực lắt léo:
Câu hỏi tiếng Việt cực lắt léo: "Tên 1 con DƯỚI nước, 1 con TRÊN bờ", liệu bạn có biết? 
Xem câu trả lời >>>
Đáp án:

Những con vật được nêu ra là cặp con cua - con rồng, khi nói lái lại sẽ thành con công, con rùa. Trong khi cua hay rùa là những loài vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước thì rồng hay công là được xem là sống trên bờ. 

Ngoài ra, cặp con vật ốc - nhện khi nói lái sẽ thành ếch - nhộng cũng là những đáp án được chấp nhận.