Chữ đầu tiên trong "BẢNG CHỮ CÁI" là chữ gì?

Câu hỏi Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: chữ "B"

Sở dĩ, chữ "A" là chữ đầu tiên trong bảng chữ cái thì ai cũng biết và phải công nhận. Song để một câu hỏi trở nên thách đố hơn thì đã thay đổi cách hỏi, không phải trong bảng chữ cái bình thường mà là cụm từ "BẢNG CHỮ CÁI". Khi đó, chữ cái đầu tiên phải bắt đầu bằng chữ "B".