Trong trận thi Tháng gần nhất của Olympia năm thứ 22 xuất hiện câu hỏi: Nếu trong một tháng nào đó mà có đúng ba ngày thứ Bảy đều là ngày chẵn thì ngày 25 của tháng đó sẽ là thứ mấy?

Câu hỏi Olympia:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Ngày thứ Hai.

Nếu có 3 ngày thứ Bảy chẵn thì sẽ có 2 ngày thứ Bảy lẻ nên ta sẽ có 5 ngày thứ Bảy.

Có 3 ngày chẵn và 2 ngày lẻ thì ngày thứ Bảy đầu của tháng sẽ là ngày chẵn nên ta có các ngày 2, 4, 6.

Ta thử:

Ngày thứ Bảy đầu tiên là ngày 2 thì ta sẽ có các ngày thứ 7 là: 9, 16, 23, 30. Vậy ngày 25 của tháng sẽ là thứ Hai (Hợp với đề bài)

Ta thử:

Ngày thứ Bảy đầu tiên là ngày 4 thì ta có các ngày thứ 7 là: 11, 18, 25, 32. Không có ngày 32 trong tháng (Không hợp với đề bài).

Vậy ngày 25 của tháng đó là thứ 2.