Bạn làm thế nào để có thể biến phép tính '101 - 102 = 1' thành sự thật? - Ảnh 1
Bạn hãy di chuyển một số để làm cho phương trình "101 - 102 = 1" trở thành đúng.
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Bạn di chuyển số 2 lên nửa dòng trên để tạo thành 10 mũ 2 như hình ở dưới.

Bạn làm thế nào để có thể biến phép tính '101 - 102 = 1' thành sự thật? - Ảnh 1