Theo lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023 - 2024, học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. 

Căn cứ danh mục được công bố, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để triển khai Chương trình GDPT 2018 áp dụng cho các lớp 4, lớp 8 và lớp 11 từ năm học 2023 - 2024. 

136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 2

Theo danh mục được phê duyệt, 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 thuộc các đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm TP.HCM); NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Huế (đơn vị liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam); Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam VPBOX; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria; NXB Đại học Sư phạm...

Với lớp 11, 50 đầu sách giáo khoa được phê duyệt thuộc các đơn vị biên soạn như Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm TP.HCM); NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Huế; NXB Đại học Sư phạm…

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) có 30/50 đầu sách giáo khoa lớp 11 thuộc danh mục được phê duyệt. Bộ sách của VEPIC có tên Cánh Diều, bao gồm các sách giáo khoa và chuyên đề học tập.

Danh mục cụ thể các đầu sách giáo khoa được phê duyệt như sau:

Lớp 4 bao gồm 44 đầu sách giáo khoa:

136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 4
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 5
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 6
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 7
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 8

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 gồm 42 đầu sách giáo khoa:

136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 9
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 10
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 11
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 12
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 13
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 14
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 15

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 50 đầu sách giáo khoa:

136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 16
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 17
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 18
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 19
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 20
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 21
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 22
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 23
136 sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được Bộ GD&ĐT phê duyệt - Ảnh 24